Dagsorden for den ordinære generalforsamling søndag den 30. august

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning for det seneste forløbne år.

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. (Regnskabet er udsendt 3. august)

4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan til godkendelse. (Forslag fra bestyrelsen er vedlagt)

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer jf. vedtægternes § 5:

    (Forslag til vedtægtsændringer og andre forslag til beslutning fremgår af vedlagte notat)

6. Fremlæggelse af budget til godkendelse. (Forslag er udsendt og tilrettes efter behandlingen af pkt. 4 og 5)

7. Valg af formand (Jens Holme, 220, er på valg og ønsker ikke genvalg)

8. Valg af medlem til bestyrelsen for to år (Ole Østergaard Lauritsen, 219 er på valg)

Valg et af et medlem til bestyrelsen for et år (erstatter Jørgen Jensen, 139 som af personlige årsager har besluttet at forlade bestyrelsen)

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Per Skjøtt, 206, og Frede Johansen, 178, er på valg).

10. Valg af revisor (Jan Høher-Larsen, 216, er på valg).

11. Eventuelt.