Forslag til generalforsamlingen

A: Forslag til vedtægtsændringer: (vedtagelse kræver 2/3 flertal)

A1) Forslag fra Kent Bannerholt, 180:

Ændringsforslag til § 1, stk. 5:

Følgende skal slettes: ”Ethvert medlem er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende af bestyrelsen fastsatte ordensregler for brug af fællesarealer og fælles anlæg.”

(Bestemmelsen strider med § 10, stk. 3, hvoraf fremgår, at husordenen skal godkendes af generalforsamlingen:

”Bestyrelsen udarbejder husorden med almindelige ordensregler til godkendelse på generalforsamlingen.”

ligesom bestemmelsen er reguleret i § 16, stk. 1:

”Ejerforeningens generalforsamling kan vedtage ordensreglement for anvendelse og vedligeholdelse af fællesarealer.”)

A2) Forslag fra Jørgen Jensen, 139:

Ændringer af § 4 stk. 1: Pkt. 7: ”Valg af formand til bestyrelsen” udgår. Pkt. 8 ændres til ”valg af medlemmer til bestyrelsen”.

§ 9 stk. 1: Ændres til: ”Bestyrelsen består af fem medlemmer. Desuden vælger generalforsamlingen 2 suppleanter. Valgbare er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer.

Stk. 2 ændres til:

Bestyrelsens medlemmer vælges for to således at to medlemmer afgår i lige år tre medlemmer afgår i ulige år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4 ændres til:

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de valgte medlemmer.

Forslagene betyder, at bestyrelsen udvides til fem medlemmer, som af sin midte udpeger formanden og næstformanden

A3) Forslag fra bestyrelsen:

Ændringsforslag til § 7, stk. 1. Formuleringen ændres til

Ethvert medlem har stemmeret. Medlemmer, der trods påkrav står i restance til foreningen mister sin stemmeret til gælden er betalt.

A4) Forslag fra Kent Bannerholt, 180:

Ændringsforslag til § 10, stk. 2. Der foreslås følgende tilføjelse:

”Det påhviler bestyrelsen alene at varetage ejerlejlighedernes interesser.

Det påhviler bestyrelsen, at konkurrenceudsætte væsentlige forretningsområder mindst hvert tredje år, herunder bl.a. følgende områder:

– ejendomsadministration,

– udlejning af ejerlejlighederne,

– viceværtaftale,

– lejeaftale vedrørende svømmebassin mv.,

– forsikring,

og disse aftaler skal forelægges senest seks måneder efter, at generalforsamlingen har vedtaget bestemmelsen og herefter fremlægges hvert tredje år på den ordinære generalforsamling. Ved hvert forretningsområde skal der foreligger mindst tre egnede tilbud, som generalforsamlingen kan vælge mellem og bestyrelsen skal præsentere de indhentede tilbud på en saglig og objektiv måde over for ejerlejlighedsejerne, således at det er muligt for ejerlejlighedsejerne, at kunne tage en beslutning på baggrund af materialet.”

A5) Forslag fra bestyrelsen:

Ændring af vedtægternes § 14:

Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor skal være statsautoriseret eller registreret.

A6) Forslag fra Kent Bannerholt 180:

Ændringsforslag til § 16, stk. 2, afsnit 1, 2, 8, 9 og 10. Det følgende skal føres tilbage til de oprindelige bestemmelser før vedtægtsændring blev gennemført, hvor den udvendige vedligeholdelse påhvilede ejerforeningen.

”1. Det enkelte medlem forestår selv indvendig og udvendig vedligeholdelse af sin ejerlejlighed.

2. Vedrørende udvendig vedligeholdelse er det enkelte medlem forpligtet til, at vedligeholde sin egen ejendom, således, at den fremtræder i pæn og vedligeholdt stand. Dette gøres således, at ejendommene forbliver, som de er opført, i gule mursten med gult tegltag og mat sorte døre, vinduer og stakit.

8. Bestyrelsen for ejerforeningen påser løbende, at det enkelte medlem opfylder sin udvendige vedligeholdelsespligt, og bestyrelsen kan fremsætte skriftligt påkrav om gennemførelse af vedligeholdelsesforanstaltninger.

9. Hvis påkravet ikke er efterfulgt inden 3 måneder fra påkravets fremsættelse, kan bestyrelsen iværksætte vedligeholdelse på medlemmets regning, udgiften ved den iværksatte vedligeholdelse er pligtig pengeydelse til ejerforeningen og er dermed omfattet af pantet, jf. § 19.

10. Ejerforeningen har ret til, at bede Dansk Byggeri om at udpege en sagkyndig til vurdering af, om det er rimeligt, at ejerforeningens bestyrelse på medlemmets vegne vil lade vedligeholdelses foranstaltninger udføre. Den sagkyndiges vurdering er bindende for begge parter.”

Ændringsforslag til § 17, stk. 2 og 3.

”Stk. 2 I det omfang ejerforeningens medlemmer måtte ønske at foretage udlejning af en ejerlejlighed kan dette kun ske via den af ejerforeningen udpegede udlejningsbureau. Medlemmerne af ejerforeningen er således uberettiget til at indgå aftale om formidling af udlejning med andre end den af ejerforeningen til en hver tid udpegede formidler, ligesom med-lemmerne af ejerforeningen er uberettiget til selv at foretage udlejning af deres ejerlejlighed. Derimod er man fritstillet med hensyn til vederlagsfri udlån af en ejerlejlighed. Handler medlemmerne i strid med denne bestemmelse, er ejerforeningen berettiget til at pålægge det pågældende medlem at betale en bod stor kr. 10.000,00 pr. påbegyndt uge, hvor ejerlejligheden er lejet ud, til udlejningsformidleren udpeget af ejerforeningen.

Stk. 3 Ejerforeningens udpegning af udlejningsbureau kan ske for op til 15 år ad gangen.”

slettes.

B: Forslag til ændringer af Bilag A til foreningens vedtægter (skal vedtages med 2/3 flertal):

B1) Forslag fra bestyrelsen: (Foto bilag B1)

Ændring af bestemmelsen om plankeværk.

”Der kan isættes en låge i plankeværk, der vender ud mod fællesarealer. Lågen skal være i samme højde, farve m.v. som det omgivende plankeværk.

B2) Forslag fra bestyrelsen:

Tilføjelse til bestemmelserne om plankeværk:

”Hvor to huse er forbundet af plankeværk, og hvor begge husejere er indforstået hermed, kan bestyrelsen efter konkret vurdering give tilladelse til at udvide terrasse ved flytning af plankeværket mellem de to huse.”

B3) Forslag fra Lidia Rybitwa-Top, 135

Ønske om dispensation fra bestemmelserne om plankeværk:

”Jeg ønsker at flytte en del af stakittet mod naboers vindue – naboer har accepteret løsning.

B4) Forslag fra Torben Boldsen, 148:

Forslag til ændring punktet vedrørende placeringen af gavlvinduet som blev vedtaget på sidste generalforsamling

Forslaget går ud på en lidt større fleksibilitet i placeringen af gavlvinduet, uden at gå på kompromis med det visuelle i arkitekturen og helhedsindtrykket i bebyggelsen, så der bliver 2 valgmuligheder.

Mulighed 1.) med ændringer…

Gavlvinduet i stuen kan ændres til et vindue, som i størrelse svarer til vindue i soveværelse. Et nyt og større vindue skal placeres således, at det nederste hjørne nærmest den lukkede gård følger det tilsvarende nederste hjørne i det nuværende vindue. Afstanden til gavlhjørnet bliver ved denne placering 110 cm fra højre vinduesramme til hjørnet af gavlen.

Mulighed 2.) nyt forslag…

Gavlvinduet i stuen kan ændres til et vindue, som i størrelse svarer til vinduet i soveværelse. Et nyt og større vindue skal placeres således, at midteraksen på det nye vindue følger midteraksen på det lille eksisterende vindue, Afstanden til gavlhjørnet bliver ved denne placering 140 cm fra venstre vinduesramme til hjørnet af gavlen.

B5 Forslag fra Christian Bo Jensen 212

Tilføjelse til afsnittet ”Bygningsdele, hvor der kan ske forandringer”:

”Der kan opsættes en markise over vinduespartiet i gårdhaven”.

C: Forslag til beslutninger (kan vedtages med almindeligt flertal)

C1) Forslag fra bestyrelsen

Oprettelse af opsparing til vedligeholdelse og forbedringer (grundfond).

I henhold til vedtægternes § 13 foreslås det, at foreningen opretter en grundfond på maksimalt 21 mio. kr. til imødegåelse af store, fælles udgifter eksempelvis renovering af kloaknettet og andet, som ligger uden for den normale budgetramme, og som ellers ville resultere i, at ejerforeningen svar nødsaget til at  opkræve et ekstra bidrag hos medlemmerne.

Finansieringen af fonden sker ved brug af eventuelle i tilfælde af overskud ud over 100.000 kr. på foreningens driftsbudget de kommende år indtil målet på 2 mio. kr. er nået.

C2) Forslag fra Lidia Rybitwa-Top, 135:

”Bestyrelsen skal sikre, at der udarbejdes et forslag til helt nye vedtægter og søge hjælp til arbejdet hos en rådgiver/advokat”.

C3) Forslag fra Kent Bannerholt, 180:

”Det påhviler bestyrelsen, at fremlægge Side Letteret for ejerforeningens generalforsamling til godkendelse.”

C4) Forslag fra Peer Lynggreen Hansen og Lene Ransch Larsen, hus 113:

”Ordningen med pleje-, vedligehold og servicering af ejerforeningens fællesområder (viceværtaftalen) skal sendes i fri licitation, når den nuværende aftale udløber ved udgangen af 2024”.

C5) Forslag fra Lidia Rybitwa-Top, 135:

”Bestyrelsen skal komme med forslag til næste generalforsamling om etablering af skur til cykler, værktøj og diverse redskaber et sted på foreningens område”.

C6) Forslag fra Lidia Rybitwa-Top, 135:

”Bestyrelsen skal tage initiativ til at rejse et erstatningskrav mod Stensdal Gruppen for misligholdelse af udlejningsaftale og viceværtsaftale”.

C7) Forslag fra Susanne Lehrmann 217:

”Forbud mod enhver form for affyring af nytårsskyts af hensyn til såvel vilde som tamme dyr”.

C8) Forslag fra Sune Granild, hus 115:

Bestyrelsen pålægges snarest at sikre sig at Landal vil overholde indgåede aftaler, ellers at opsige eneretsformidlingsaftalen med Landal

Begrundelse: Landal overholder ikke det helt grundlæggende i aftalen om, at alle husejere skal tilbydes en ”standardaftale”, bilag 1 til eneretsformidlingsaftalen. Vi (hus 115) har i slutningen af juni bedt om at få en formidlingsaftale på hus 115, men har stadigt på trods af flere rykkere, stadigt ikke modtaget en formidlingsaftale fra Landal.

I modstrid med aftalen og mandatet fra generalforsamlingen, er Ejerforening og Landal, tilsyneladende blevet enige om, at udlejere der kommer ind senere på et kalenderår, ikke nødvendigvis skal tilbydes ”standardaftalen”.

C9) Lidia Rybitwa-Top, Hus 135:

”Ejerforeningen skal etablere et postkassesystem ved hovedbygningen med 130 postkasser.

Alternativt ved hver enkelt vej”.

C10) Forslag fra Kent Bannerholt, hus 180:

Åbenhed fra bestyrelsens side.

”Medlemmerne ønsker en større gennemsigtighed i ejerforeningen. Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til en åben og dialogbaseret kommunikation med medlemmerne ved, at der nedsættes en form for redaktion, som kan stå for indsamling af stof, redaktion og udsendelse af informative nyhedsbreve til medlemmerne pr. mail med jævne mellemrum fx 4-8 gange om året.

C11) Forslag fra Else og Jens Kjestrup, hus 164:

”Kæmpestore træer, der står tæt på husene, skal kunne fældes, hvis ejerne ønsker det”.

C12 Forslag fra Kent Bannerholdt, 180

 Aftale om brugsret til svømmebassiner

I henhold til ejerforeningens vedtægt ligger det uden for ejerforeningens formål, jf. § 1, stk. 3, og uden for bestyrelsens kompetence, jf. § 10, stk. 2, at indgå aftaler, der pålægger samtlige medlemmer en årlig udgift for brugsret til svømmebassiner, som ikke alle medlemmer ønsker at gøre brug af. Som en service over for medlemmerne kan en aftale om brugsret til svømmebassiner tilbydes medlemmerne frivilligt med en individuel afregning. Generalforsamlingen pålægger derfor bestyrelsen at opsige denne forpligtelse over for medlemmerne.