Indkaldelse til generalforsamling

Foreløbig dagsorden for den ordinære generalforsamling i
Ejerforeningen Oddevejen, søndag den 17. maj 2020 kl. 13.00, centerbygningen, Oddevejen 8.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning for det seneste forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer jf. vedtægternes § 5*.
6. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
7. Valg af formand (Jens Holme, hus 220 er på valg).
8. Valg af ét medlem til bestyrelsen (Ole Østergaard Lauritsen, hus 190, er på valg).
9. Valg af to suppleanter (Per Skjøtt, hus 206, og Frede Johansen, hus 178, er på valg).
10. Valg af revisor (Jan Høher-Larsen, hus 216, er på valg).
11. Eventuelt.
—————-
*Ifølge vedtægternes § 5 har ethvert medlem ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest tre uger før generalforsamlingen, hvilket vil sige den 26. april. Sådanne forslag samt de forslag, som bestyrelsen stiller, skal udsendes til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden senest en uge før generalforsamlingen, altså senest den 10. maj. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.